SI_ZAP/0428 Zbirka Franc Golob, 1764-2002 (Fond/[zbirka])

Tektonika arhiva-Kontekst


Področje identifikacije

Nivo popisa:Fond/[zbirka]
Signatura:SI_ZAP/0428
Naslov:Zbirka Franc Golob
Čas nastanka PE:1764 - 2002
Zvrst arhivskega gradiva:spisovno gradivo
fotografsko gradivo
grafično gradivo
Obseg (tekoči metri):0,70
Količina PE:7 škatel,1 ovoja izven škatle

Področje izvora

Ustvarjalec (povezava):  Golob, Franc (osebe\)
Ime ustvarjalca AG:Golob Franc
Obdobje obstoja:od 1949
Historiat:Franc Golob (1949) je upokojeni učitelj zgodovine in zemljepisa (poučeval na osnovni šoli Mladika na Ptuju). Ljubiteljsko se ukvarja z zbiranjem razglednic, denarja, znamk, kulturno dediščino podeželja, zbira in proučuje minerale in to objavlja v strokovni literaturi.
Historiat PE:Gradivo je Franc Golob prinašal postopoma več let (med leti 1988-2005, 2013, 2015, 2016, 2017).

Področje vsebine in ureditve

Vsebina PE:zemljevidi in karte 1882–1955,
knjižice in brošure 1850–2002,
dokumenti družine Pehan (Pöcheim) 1837–1885,
dokumenti družine Šiško, Selce 1874–1948,
dokumenti družine Bezjak, Bukovci 1881–1922,
dokumenti družin Berger/Perger/Ačko, Krčevina 1909–1956,
listine, ki se nanašajo na kraj Gibina 1764–1859,
sodni spis 1906–1928,
dokumenti Franca Miheliča/Dobrava 1878–1972,
volilni spisi 1936,
vabila na razne prireditve 1895–1989,
razni računi 1857–1943,
potrdila-razna 1942–1947,
šolska spričevala 1888–1959,
izkaznice 1908–1951,
razno spisovno gradivo 1843–1995.
fotografije fotografa Johanna Winklerja in Leopolda Armata cca. 1870-cca. 1915
fotografije mesta Ptuja (ulice, trgi, stavbe)
Sistem ureditve PE:tematski, kronološki

Področje dostopnosti in uporabe

Jezik:nemški
slovenski
Pisava:gotica (rokopis)
gotica (tipkopis ali tisk)
latinica (rokopis)
latinica (tipkopis ali tisk)
Pripomočki za uporabo:arhivski popis (N. Jurkovič, 2005; NMK: dopolnitev popisa 2007, 2011, 2013, november 2015, marec 2016, februar-marec 2017 Excel).

Interni elementi za uvoz

Prejšnje oz. povezane signature PE:353

Področje normativne kontrole

Tezaver SIRA.net:  C.300 Zbirke zasebnih zbirateljev (Vsebinski tezaver\C.000 ARHIVSKE ZBIRKE)
Osebna imena:  Golob, Franc (osebe\)
Zemljepisna imena:  Ptuj [Ptuj] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)

Področje kontrole zapisa

Jezik zapisa:slovenski
Pisava zapisa:tipkopis (UNICODE)
Pravila in dogovori:ISAD(g)2 Splošni mednarodni standard za popisovanje arhivskega gradiva (2000)
 

Deskriptorji

Vnosi:  C.300 Zbirke zasebnih zbirateljev (vsebinski tezaver\C.000 ARHIVSKE ZBIRKE)
  Golob, Franc (fizična oseba\)
  Ptuj [Ptuj] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)
 

Tehnične enote

Število:8
 

Datoteke

Datoteke:noben
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.2002
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL: http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=91893
 

Social Media

Share:
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Online poizvedbe po podatkih v arhivskem gradivu