SI_ZAP/0129 Osnovna šola Vitomarci, 1817-2001 (Fond/[zbirka])

Tektonika arhiva-Kontekst


Področje identifikacije

Nivo popisa:Fond/[zbirka]
Signatura:SI_ZAP/0129
Naslov:Osnovna šola Vitomarci
Čas nastanka PE:1817 - 2001
Zvrst arhivskega gradiva:spisovno gradivo
Obseg (tekoči metri):3,30
Količina PE:33 škatel

Področje izvora

Ustvarjalec (povezava):  Osnovna šola Cerkvenjak-Vitomarci (korporativno telo\)
Ime ustvarjalca AG:Državna osnovna mešana štirirazredna šola pri Sv. Andražu v Slovenskih goricah (od 1927), Državna narodna šestrazredna šola pri Sv. Andražu v Slov. goricah (od 1938), Osnovna šola Vinka Jurančiča Vitomarci (od 1958), Osnovna šola Toneta Žnidariča Ptuj, podružnica Vitomarci (od 1977), Osnovna šola Destrnik-Trnovska vas, podružnica Vitomarci (od 1997), Osnovna šola Cerkvenjak – Vitomarci (od 2002).
Obdobje obstoja:od 1812
Historiat:Prva poročila o poučevanju segajo v konec 18. stoletja, ko se omenja neki tujec (brez imena), ki bi naj poučeval v otroke v Matjaževi hiši (ok. 1790/91). Leta 1799 je prišel v Sv. Andraž upokojeni duhovnik Jožef Munda, ki je začel s poučevanjem v Druzovičevi hiši. Najbrž je poučeval do leta 1808, ko je umrl. Redna šola se je pričela jeseni 1812. Kot učitelj je bil nameščen Jožef Vogrin. Šolo je obiskovalo 13 otrok od 57 sposobnih za šolo. Pouk je potekal v stari mežnariji, katero je ptujski dekan označil kot "brezplačno posojeno temno ječo". Učitelja Vogrina je nasledil Andrej Habjanič. Šola se je selila iz mežnarije ponovno v Druzovičevo in Matjaževo hišo. Nekaj časa je bila celo brez učilnice. V letu 1864 je bila sezidana nova šola. Vse do leta 1889 je bila šola enorazrednica. Šele tega leta postane šola dvorazrednica medtem, ko so še leta 1888 naredili prizidek v katerem je bil prostor za eno učilnico, telovadnico in sobo za učitelja. Leta 1894 postane šola trirazrednica s tem, daučitelj izgubi svojo sobo, ki jo namenijo za učilnico.
Šola postane leta 1927 štirirazrednica, čeprav je bilo šolsko poslopje premalo za štiri razrede. Ker nakup zemljišča v neposredni bližini ni uspel je moral en razred imeti pouk popoldan. Šola leta 1938 postane šestrazrednica. Od leta 1977 je podružnica Osnovne šole Toneta Žnidariča Ptuj, leta 1997 pa postane podružnica Osnovne šole Destrnik-Trnovska vas. Leta 2002 je postala podružnica osnovne šole Cerkvenjak-Vitomarci, kjer oba zavoda nastopata kot samostojne enote.
Vir: SI_ZAP/201, Zbirka šolski listi in popisnice za ptujski okraj, Šolski list št. 2: Kronika štirirazredne osnovne ljudske šole pri Sv. Andražu v Slov. goricah in o-cerkvenjak.mb.edus.si.
Historiat PE:gradivo je predala OŠ Tone Žnidarič leta 1977 ter OŠ Cerkvenjak-Vitomarci leta 2016.

Področje vsebine in ureditve

Vsebina PE:okrožnice 1817–1955, seznami učencev 1840–1986, statistična poročila 1861–1902, dopisi 1866–1957, imeniki in katalogi 1870–1980, finančna dokumentacija 1888–1905, zapisniki učiteljskih konferenc 1890–1996, zapisniki sej krajevnega šolskega sveta 1891–1947, matične knjige 1892–2001, letno poročilo 1894-1895, razrednice in tedniki 1904–1957, matični listi 1910–1975, zapisniki inšpekcijskih nadzorov 1954–1964, zapisniki zbora staršev 1978–1992, mala šola (osebni listi, potrdila o obiskovanju male šole) 1980–1990, zapisniki inventurnih komisij 1988–1992, uslužbenski listi in seznami zaposlenih 1918–1945, zapisniki nadzornega sveta 1922–1940, delovodniki 1945–1984, inventarne knjige 1910-1983.
V fondu so tudi: zapisniki Katoliškega izobraževalnega društva sv. Andraž1913–1922, kronike župnije sv. Andraž 1856, 1896, učni program nadaljevalnega tečaja za kmečka dekleta 1946.
Sistem ureditve PE:tematski, kronološki

Področje dostopnosti in uporabe

Jezik:nemški
slovenski
Pisava:gotica (tipkopis ali tisk)
latinica (rokopis)
latinica (tipkopis ali tisk)
Pripomočki za uporabo:arhivski popis (M. Hernja Masten, 1977, posodobljen popis: A. Čater in N. Majerič Kekec, 2014, dopolnjeno z novim prevzemom 2016, Excel)

Interni elementi za uvoz

Prejšnje oz. povezane signature PE:129

Področje normativne kontrole

Tezaver SIRA.net:  A.412 Splošne osnovne šole (1750 - ) (vsebinski tezaver\A.000 ARHIVSKI FONDI\A.400 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE, KULTURA, ZNANOST\A.410 Predšolska vzgoja in osnovno šolstvo (1750 - ))
Osebna imena:  Osnovna šola Cerkvenjak-Vitomarci (korporativno telo\)
Zemljepisna imena:  Vitomarci [Sveti Andraž v Slov. goricah] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)

Področje kontrole zapisa

Jezik zapisa:slovenski
Pisava zapisa:tipkopis (UNICODE)
Pravila in dogovori:ISAD(g)2 Splošni mednarodni standard za popisovanje arhivskega gradiva (2000)
 

Deskriptorji

Vnosi:  Osnovna šola Cerkvenjak-Vitomarci (korporativno telo\)
  Vitomarci [Sveti Andraž v Slov. goricah] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)
 

Tehnične enote

Število:33
 

Datoteke

Datoteke:noben
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.2001
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL: http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=59176
 

Social Media

Share:
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Online poizvedbe po podatkih v arhivskem gradivu