SI_ZAP/0124 Osnovna šola Stoperce, 1931-1982 (Fond/[zbirka])

Tektonika arhiva-Kontekst


Področje identifikacije

Nivo popisa:Fond/[zbirka]
Signatura:SI_ZAP/0124
Naslov:Osnovna šola Stoperce
Vsebuje tudi:Krajevnoprosvetni svet Stoperce 1948-1952 (1 ovoj), Izobraževalno umetniško društvo Stoperce 1949-1957 (1 ovoj), Krajevna organizacija Rdečega križa in Podmladek Rdečega križa Stoperce 1945-1958 ( 2 ovoja)
Čas nastanka PE:1931 - 1982
Zvrst arhivskega gradiva:spisovno gradivo
Obseg (tekoči metri):13,00
Količina PE:13 škatel

Področje izvora

Ustvarjalec (povezava):  Osnovna šola Stoperce (korporativno telo\)
Ime ustvarjalca AG:Narodna šola Stoperce (cca. 1900–1929), Državna mešana narodna šola Stoperce (1929–1940), Osnovna šola Stoperce (1945–1976), Osnovna šola Majšperk – podružnica Stoperce (od 1977 dalje)
Obdobje obstoja:od 1819
Historiat:Ustanovljena je bila leta 1819, leta 1929 so jo poimenovali Državna narodna šola, od leta 1977 je podružnica Osnovne šole Majšperk. (N. Jurkovič)

Področje vsebine in ureditve

Vsebina PE:matični listi učencev/rojeni 1931–1965, Razrednice 1945–1957, tedniki 1955–1960, imeniki učencev 1957–1960, dopisi 1945–1961, zapisniki učiteljskih konferenc 1946–1978, zapisniki sej šolskega odbora / delovne skupnosti 1961–1981, dokumentacija zaposlenih 1947–1967, finančna dokumentacija 1950–1960, Šolska mlečna kuhinja 1951–1957, učni načrt za 1., 6., 7. in 8. razreda 1958, zapisniki inšpekciojskih nadzorov (pedagoških) 1966-1982, razna dokumentacija (plani, okrožnice, poročila, volitve) 1948–1950, Pionirski odred 1951–1952.
Fond vsebuje tudi : Antifašistična fronta žena (AFŽ) Stoperce 1948–1950, Krajevno prosvetni svet Stoperce 1948–1952, Izobraževalno umetniško društvo Stoperce 1949–1957, Krajevna organizacija Rdečega križa in Podmladek Rdečega križa Stoperce 1945–1958.
Sistem ureditve PE:tematski, kronološki

Področje dostopnosti in uporabe

Jezik:slovenski
Pisava:latinica (tipkopis ali tisk)
latinica (rokopis)
Pripomočki za uporabo:arhivski popis (M. Koltak, 1977, posodobila popis: A. Čater, 2014, dopolnila z novim prevzemom: N. Majerič Kekec, januar 2014.

Interni elementi za uvoz

Prejšnje oz. povezane signature PE:124

Področje normativne kontrole

Tezaver SIRA.net:  A.412 Splošne osnovne šole (1750 - ) (vsebinski tezaver\A.000 ARHIVSKI FONDI\A.400 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE, KULTURA, ZNANOST\A.410 Predšolska vzgoja in osnovno šolstvo (1750 - ))
Osebna imena:  Osnovna šola Stoperce (korporativno telo\)
  Osnovna šola Majšperk (korporativno telo\)
Zemljepisna imena:  Stoperce [Majšperk] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)

Področje kontrole zapisa

Jezik zapisa:slovenski
Pisava zapisa:tipkopis (UNICODE)
 

Deskriptorji

Vnosi:  Stoperce [Majšperk] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)
  Osnovna šola Stoperce (korporativno telo\)
  Osnovna šola Majšperk (korporativno telo\)
 

Tehnične enote

Število:13
 

Datoteke

Datoteke:noben
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1982
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL: http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=59149
 

Social Media

Share:
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Online poizvedbe po podatkih v arhivskem gradivu