SI_ZAP/0122 Osnovna šola Ptujska Gora, 1870-1963 (Fond/[zbirka])

Tektonika arhiva-Kontekst


Področje identifikacije

Nivo popisa:Fond/[zbirka]
Signatura:SI_ZAP/0122
Naslov:Osnovna šola Ptujska Gora
Čas nastanka PE:1870 - 1963
Zvrst arhivskega gradiva:spisovno gradivo
Obseg (tekoči metri):2,90
Količina PE:29 škatel

Področje izvora

Ustvarjalec (povezava):  Osnovna šola Ptujska gora (korporativno telo\)
Ime ustvarjalca AG:Narodna šola Ptujska Gora (do 1929), Državna narodna šola Ptujska Gora (1929–1940), Osnovna šola Ptujska Gora (1945–1964), Osnovna šola Majšperk – podružnica Ptujska Gora (od 1963 dalje)
Obdobje obstoja:od 1804
Historiat:Na Ptujski Gori je že leta 1677 poučeval magister, župan in organist Janez Cigler . Leta 1804 je poučevalNA organist in cerkovnik Jožef Razlag od 5-12 otrok v neki koči poleg cerkve. Njega je nasledil Jožef Rozman vse do leta 1815, ko je dobil stanovanje v neki cerkveni hiši. Tu je tudi poučeval. Ker se je število otrok neprestano večalo je patronat tamkajšnje cerkve zgradil leta 1832 na trgu učilnico (stara šola). 1/3 stroškov za šolo je prispevala občina. Šola je od leta 1881 imela dva razreda. V naslednjih letih je število učencev narastlo preko števila dvesto. Ko je šola postala obvezna za vse otroke je poučeval učitelj (posestnik na Ptujski gori) Matija Zadravec (Sadravec). Šolski krajevni svet je kupil drugo hišo v kateri je bila ena učilnica ter stanovanje za učitelja. Nadučitelj Domicijan Serajnik je na vrtu ob tej hiši kasneje gojih sadno drevje. Ker so bili prostori za poučevanje v obupnem stanju je štajerski deželni šolski svet prisilil krajevni šolski svet, da mora zgraditi novo šolsko poslopje. Leta 1898 so se na seji krajevnega šolskega sveta odločila, da se bo začelo graditi šolsko poslopje. V novi šoli so bile tri učilnice, konferenčna soba, soba za učila ter stanovanje šolskega upravnika. Novo šolsko zemljišče je bilo izbrano zelo nerodno saj je bilo premajhno za stavbo tako da ni ostalo prostora ne za telovadišče ne za šolski vrt. Šolsko poslopje se je gradivo med leti 1899 in 1900. Novembra 1900 se je šola slavnostno odprla in v njej se je začel pouk (šolo je obiskovalo 236 učencev) . Šola je bila trirazrednica. Isto šolsko poslopje še danes služi za poučevanje. Leta 1913 ko je šola postala štirirazredna so četrto učilnico dobili iz sobe za učila, pisarne ter dela hodnika. Leta 1938 šola dobi še peti razred.
Od leta 1964/65 je podružnica Osnovne šole Majšperk. Do leta 1973 je pouk potekal v težkih prostorskih in higienskih pogojih, saj je bila šolska zgradba dotrajana, zato so začeli z obnovo. Po dveh letih je šola dobila podobo, kot jo ima danes. Število otrok je v naslednjih letih še nadalje upadalo, v šolskem letu 1999/2000 so pričeli z delno kombinacijo v prvem in drugem razredu. V šolskem letu 2000/01 so praznovali 100-letnico; šolo je obiskovalo 39 učencev in osem učencev male šole. Program devetletne osnovne šole se je pričel izvajati v šolskem letu 2003/2004 .
Vir: SI_ZAP/201 Zbirka šolskih listov in popisnic Ptujskega sreza, št. popisnice in lista 26 in http://sl.wikipedia.org/wiki/Osnovna_%C5%A1ola_Maj%C5%A1perkn (februar 2014)
Historiat PE:Osnovna šola Majšperk je gradivo svoje podružnične šole predala leta 1977 in 2016. Zelo lepo je ohranjeno starejše gradivo, ki ga je v času okupacije shranil ravnatelj Borut Predan.

Področje vsebine in ureditve

Vsebina PE:Katalogi in imeniki 1870–1941, šolske kronike 1879-1981, zapisnik o referendumu za najetje posojila za nakup hiše za šolsko poslopje iz 1880, proračuni 1881-1958, dopisi 1883–1923, 1945–1959, gradbeni spisi 1885, 1901–1902, matične knjige 1885–1962, zapisniki sej krajevnega šolskega sveta 1889–1941, zapisniki učiteljskih konferenc 1908–1963, razrednice in tedniki 1918–1957, matični listi 1924-1955 (rojeni), šolska popisnica, 1923, zgodovina šole, 1929, ukinitev šole 1963, zemljiškoknjižni dokumenti 1932, kadrovska dokumentacija 1926–1963, statistična poročila 1945–1957, šolske odpustnice 1911–1923, šolska spričevala 1937–1941, seznami novincev 1947–1957.
Sistem ureditve PE:tematski, kronološki

Področje dostopnosti in uporabe

Jezik:nemški
slovenski
Pisava:gotica (tipkopis ali tisk)
gotica (rokopis)
latinica (tipkopis ali tisk)
latinica (rokopis)
Pripomočki za uporabo:arhivski popis (H. Kovačič, 1977), dopolnila popis in ga uredila po standardih: A. Čater, 2013, Excel, dopolnila z novim prevzemom: N. Majerič Kekec, januar 2016.

Interni elementi za uvoz

Prejšnje oz. povezane signature PE:122

Področje normativne kontrole

Tezaver SIRA.net:  A.412 Splošne osnovne šole (1750 - ) (vsebinski tezaver\A.000 ARHIVSKI FONDI\A.400 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE, KULTURA, ZNANOST\A.410 Predšolska vzgoja in osnovno šolstvo (1750 - ))
Osebna imena:  Osnovna šola Ptujska gora (korporativno telo\)
Zemljepisna imena:  Ptujska Gora [Majšperk] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)

Področje kontrole zapisa

Jezik zapisa:slovenski
Pisava zapisa:tipkopis (UNICODE)
Pravila in dogovori:ISAD(g)2 Splošni mednarodni standard za popisovanje arhivskega gradiva (2000)
 

Deskriptorji

Vnosi:  Osnovna šola Ptujska gora (korporativno telo\)
  Ptujska Gora [Majšperk] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)
 

Tehnične enote

Število:29
 

Datoteke

Datoteke:noben
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1963
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL: http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=59137
 

Social Media

Share:
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Online poizvedbe po podatkih v arhivskem gradivu