SI_ZAP/0117 Osnovna šola Naraplje, 1898-1962 (Fond/[zbirka])

Tektonika arhiva-Kontekst


Področje identifikacije

Nivo popisa:Fond/[zbirka]
Signatura:SI_ZAP/0117
Naslov:Osnovna šola Naraplje
Čas nastanka PE:1898 - 1962
Zvrst arhivskega gradiva:spisovno gradivo
Obseg (tekoči metri):0,50
Količina PE:5 škatel

Področje izvora

Ustvarjalec (povezava):  Osnovna šola Naraplje (korporativno telo\)
Ime ustvarjalca AG:Narodna šola Naraple (1898–1929), Državna mešana narodna šola Naraplje (od 1929), Osnovna šola Naraplje (do 1962), OŠ Majšperk, podružnica Naraplje (1962–1980)
Obdobje obstoja:1897 - 1980
Historiat:Šola je bila ustanovljena šele leta 1898 kot Narodna šola Naraple. Do takrat so otroci hodili v šolo v Majšperk do kod so imeli tudi tri ure hoda. Zato so začeli obiskovati šolo otroci šele, ko so bili stari dvanajst ali trinajst let. Da so zgradili šolsko poslopje gre zahvala zagnanim posestnikom predvsem Blažu Naratu. Šolska stavba je imela le eno učilnico (71 m2) ter stanovanje za učitelja. Šolski vodja je bil Janko Žunkovič. Šolo je obiskovalo prvo leto 110 učencev. Otroci so bili razdeljeni na višjo in nižjo skupino. 1. 10. 1902 je učitelj Žunkovič bil premeščen na šolo Sv. Marjeta niže Ptuja, 10. 10. istega leta je bil imenovan za vodjo šole Anton Pesek. Leta 1910 ga nasledi učitelj Anton Gaberc, do takrat učitelj na šoli v Žetalah. Leta 1920 se vrne na šolo kot vodja Janko Žunkovič. Ko zboli ga zamenja Ivan Verčkovnik (1923), njega pa Franc Kaspar.
Leta 1927 je šola postala dvorazrednica, saj je šolo obiskovalo ok. 130 otrok. 1. razred je imel pouk popoldan, 2. razred dopoldan. Na šolo je prišla učiteljica Ana Torelli. Leta 1929 sta bila oba učitelja (Kaspar in Torelli) premeščena, na šolo pa sta prišla upravitelj Albert Bregant (poučeval 3.-8. šolsko leto) in učiteljica Sonja Dekleva (kasneje poročena Bregant) (poučevala je 1.-2. šolsko leto). V šolskem letu 1934/35 je prišel na šolo dodatni učitelj Jožef Uran, že naslednje leto ga je nasledil Miroslav Leber. Učitelja Bregant sta na svojo željo bila premeščena, na njuno mesto sta prišla učitelja Matej in Neža Vunderl.
Med leti 1962 in 1980 je bila šola Naraplje podružnica Osnovne šole Majšperk, leta 1980 pa je bila šola ukinjena.
Vir: Šolska kronika 1898–1940, šk. 5. in podatki pridobljeni na OŠ Majšperk (januar 2016).

Področje vsebine in ureditve

Vsebina PE:imeniki in katalogi 1900–1938, tedniki in razrednice 1946–1957, finančna dokumentacija : računi, pobotnice, blagajniški dnevnik 1946-1948; matični listi 1927–1962 (manjkajo 1930, 1958, 1959, 1960, 1961-rojeni), šolska kronika 1898–1940 in kronološki zapis za šolsko leto 1948/49.
Sistem ureditve PE:tematski, kronološki

Področje dostopnosti in uporabe

Jezik:slovenski
nemški
Pisava:latinica (tipkopis ali tisk)
gotica (tipkopis ali tisk)
Pripomočki za uporabo:arhivski popis (M. Hernja Masten, 1977, tipkopis, uredila/dopolnila popis po mednarodnih standardih: A. Čater, 2013 (šk. 1-3), popisala na novo prevzeto gradivo: N. Majerič Kekec, januar 2016 (šk. 4-5)

Interni elementi za uvoz

Prejšnje oz. povezane signature PE:117

Področje normativne kontrole

Tezaver SIRA.net:  A.412 Splošne osnovne šole (1750 - ) (vsebinski tezaver\A.000 ARHIVSKI FONDI\A.400 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE, KULTURA, ZNANOST\A.410 Predšolska vzgoja in osnovno šolstvo (1750 - ))
Osebna imena:  Osnovna šola Naraplje (korporativno telo\)
Zemljepisna imena:  Naraplje [Majšperk] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)

Področje kontrole zapisa

Jezik zapisa:slovenski
Pisava zapisa:tipkopis (UNICODE)
Pravila in dogovori:ISAD(g)2 Splošni mednarodni standard za popisovanje arhivskega gradiva (2000)
 

Deskriptorji

Vnosi:  Osnovna šola Naraplje (korporativno telo\)
  Naraplje [Majšperk] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)
  Osnovna šola Majšperk (korporativno telo\)
 

Tehnične enote

Število:5
 

Datoteke

Datoteke:noben
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1962
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL: http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=59033
 

Social Media

Share:
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Online poizvedbe po podatkih v arhivskem gradivu