SI_ZAP/0114 Osnovna šola Majšperk, 1873-2010 (Fond/[zbirka])

Tektonika arhiva-Kontekst


Področje identifikacije

Nivo popisa:Fond/[zbirka]
Signatura:SI_ZAP/0114
Naslov:Osnovna šola Majšperk
Čas nastanka PE:1873 - 2010
Zvrst arhivskega gradiva:spisovno gradivo
Obseg (tekoči metri):5,40
Količina PE:54 škatel

Področje izvora

Ustvarjalec (povezava):  Osnovna šola Majšperk (korporativno telo\)
Ime ustvarjalca AG:Narodna šola Majšperk (do 1929), Državna narodna šola Majšperk (1929–1940), Osnovna šola Majšperk (1945–),
Obdobje obstoja:od 1803
Historiat:Šolo je ustanovil posestnik graščine Monsberg pl. Mandelstein leta 1803 kot enorazrednico. Šolsko poslopje bi se naj zgradilo s tlako, ob poti, ki pelje v Lešje. Vse do leta 1872 so poučevali otroke mežnarji v mežnariji, tega leta pa je mežnar Jožef Potočnik opustil službo organista in mežnarja ter je bil od takrat dalje samo učitelj. Šola se je kasneje iz mežnarije preselila v hišo Janeza Turkuša, kjer sta bili urejeni dve učilnici. Leta 1879 je bila šola razširjena v dvorazrednico. V letu 1898 se je šola razširila v štirirazrednico in izdan je bil odlok o graditvi novega šolskega poslopja. Gradili so v letih 1899 in 1900. Pouk se je pričel v novi stavbi leta 1901. Šola je imela štiri učilnice, stanovanje za upravitelja šole, šolska pisarna in kabinet za učila. Učenci so sedeli za dolgimi mizami po šest do osem za eno. Šolo je obiskovalo ok. 150 učencev. Leta 1932 je šola dobila 1. razred višje narodne šole Leta 1939 dobi šola 7. razred ljudske šole. Šolsko poslopje se je preuredilo leta 1950, ko so iz stanovanja napravili eno učilnico ter eno iz kabineta. Šola je postajala premajhne za vse učence. V šolskem letu 1961/62 je šolo obiskovalo 454 otrok, razdeljeni so bili v 15 oddelkov, pouk je potekal v treh izmenah. Šola je sprejemala tudi učence podružnic Naraplje (od 5. razreda dalje), Ptujska Gora (v 8. razred) in Stoperce (od 7. razreda). Šola prav tako ni imela telovadnice. Leta 1965 se je na občinski seji izglasoval investicijski program izgradnje montažnega poslopja v Majšperku. Prav tako so obnovili staro šolsko poslopje.
Vir: Kronika šole v Majšperku, H. Koželj, zač. šol. uprav., 1929. V: SI_ZAP/201, Zbirka šolski listi in popisnice ptujskega sreza, Šolski list št. 16, SI_ZAP/114, OŠ Majšperk, Razvoj OŠ Majšperk, dograditev šolskih prostorov, šk. 50, ovoj 75.

Področje vsebine in ureditve

Vsebina PE:OŠ Majšperk:
kronika 1879–1899, 1900–1940, 1941–1959, 1959–1966, 1966–1973, 1973–1979, matični listi 1926, 1931–1989, matične knjige 1939–1957, 1957–1961, zapisniki sej krajevnega šolskega odbora 1927–1940, zapisniki popravnih izpitov 1960–2000, zapisniki roditeljskih sestankov 1961–2000, zapisniki inšpekcijskih nadzorov 1965–2003, zapisniki učiteljskih konferenc 1976–2005, zapisniki zbora delavcev 1976–1994, zapisniki sveta zavoda 1978–2005, seznami članov sveta zavoda 1974–1988, zapisniki delovne skupnosti 1979–1984,
zapisniki komisije za samoupravne akte 1981, 1987, zapisniki disciplinske komisije 1983, 1988,zapisniki komisije za osebne dohodke 1986, zapisniki sveta staršev 1995–2003, zapisniki komisije za volitve 1997, 1998, zapisniki strokovnih aktivov 2004-2005statistična poročila 1994–2004, okrožnice ministrstva 1994–2004, letni delovni načrti 1980–2004,
letna delovna poročila 1984–2005, letni načrti-progami 1991–1992, 1994–1995, zaključni računi 1961–1994, personalne mape – vzorčno, 1922-2002,redovalnice – vzorčno 1993/94, katalogi in imeniki 1873–1941, razrednice in tedniki 1922–1948, vpisnice in redovalnice 1948–1957, 1993–1994delovodniki 1991–2010, zemljiškoknjižne zadeve 1954–1986, statuti 1974-1996, kronike pionirskega odreda 1959–1967, 1982–1988, vojaški delovodnik 1989–1991,
Vrtec Majšperk: zapisniki pedagoških konferenc 2001–2008,
podružnica Stoperce: šolska kronika 1975–1997, zapisniki sej učiteljskega zbora 1978–1993, zapisniki zbora delavcev 1976–1995, zapisniki roditeljskih sestankov 1967–2000, zapisniki sveta staršev 1983–2007,
podružnica Naraplje: matična knjiga 1963–1980,
podružnica Ptujska Gora: matična knjiga 1962–1977, zapisniki učiteljskih konferenc 1964–1998, zapisniki zbora delavcev 1981–1990, zapisniki sveta staršev 1980, delovodnik 1959–1965,
Sistem ureditve PE:tematski, kronološki

Področje dostopnosti in uporabe

Jezik:slovenski
nemški
Pisava:latinica (tipkopis ali tisk)
gotica (tipkopis ali tisk)
gotica (rokopis)
latinica (rokopis)
Pripomočki za uporabo:arhivski popis (M. Hernja Masten, 1977, uredila ovoje (šk. 1-8): A. Čater, 2013, dopolnila z novim prevzemom: N. Majerič Kekec, februar 2016, Excel)

Interni elementi za uvoz

Prejšnje oz. povezane signature PE:114

Področje normativne kontrole

Tezaver SIRA.net:  A.412 Splošne osnovne šole (1750 - ) (vsebinski tezaver\A.000 ARHIVSKI FONDI\A.400 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE, KULTURA, ZNANOST\A.410 Predšolska vzgoja in osnovno šolstvo (1750 - ))
Osebna imena:  Osnovna šola Majšperk (korporativno telo\)
Zemljepisna imena:  Majšperk [Majšperk] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)

Področje kontrole zapisa

Jezik zapisa:slovenski
Pisava zapisa:tipkopis (UNICODE)
Pravila in dogovori:ISAD(g)2 Splošni mednarodni standard za popisovanje arhivskega gradiva (2000)
 

Deskriptorji

Vnosi:  Majšperk [Majšperk] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)
  Osnovna šola Majšperk (korporativno telo\)
 

Tehnične enote

Število:54
 

Datoteke

Datoteke:noben
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.2010
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL: http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=59030
 

Social Media

Share:
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Online poizvedbe po podatkih v arhivskem gradivu