SI_ZAP/0422 Kobilarna Turnišče, 1945-1959 (Fond/[zbirka])

Tektonika arhiva-Kontekst


Področje identifikacije

Nivo popisa:Fond/[zbirka]
Signatura:SI_ZAP/0422
Naslov:Kobilarna Turnišče
Vsebuje tudi:Katastrske kopije in izrisi veleposestva Turnišče (Waren Lippit) 1875–?
Čas nastanka PE:1945 - 1959
Zvrst arhivskega gradiva:spisovno gradivo
Obseg (tekoči metri):0,20
Količina PE:2 škatli

Področje izvora

Ustvarjalec (povezava):  Kobilarna Turnišče (korporativno telo\)
Ime ustvarjalca AG:Kobilarna Turnišče
Obdobje obstoja:1945 - 1959
Historiat:Kobilarna je bila ustanovljena leta 1945 kot Državno posestvo Turnišče. Skupaj z lastnim kmetijskim gospodarstvom je tvorila eno ustanovo z lastnim financiranjem. Imela je še svojo enoto Žrebčarna Pragersko. Glavna naloga kobilarne je bila vzreja plemenskih kasaških konjev. Sama vzreja je bila nerentabilna, zato so dobivali državne subvencije. Celotna lastna proizvodnja kmetijskega gospodarstva je bila podrejena potrebam kobilarne, zlasti za potrebe po krmilih. Zaposlenih je bilo okrog 50 delavcev. Osnovni stalež konj je znašal okrov 75 glav, ki jih je oskrbovalo 14 ljudi s hlevskim nadzornikom in trenerjem konj. Tekmovalna ekipa je štela 5 konj, ki se je udeleževala vseh tekmovanj v Sloveniji in v Beogradu. Aprila leta 1953 se je žrebčarna v Pragerskem osamosvojila. 1. julija 1954 je kobilarna postala finančno samostojen zavod z republiškim proračunskim financiranjem. Leta 1959 se kobilarna priključi h Kmetijskemu gospodarstvu Dravsko polje Kidričevo.
Historiat PE:Gradivo se je nahajalo v izpraznjenih prostorih Kmetijskega kombinata Ptuj v Kidričevem in je bilo pomešano z gradivom Kmetijski kombinat Ptuj TOZD Dravsko polje Kidričevo. Gradivo nam je predal Kmetijski kombinat Ptuj leta 2002. Leta 2016 se le našlo še nekaj gradiva v pristavi grada Turnišče pri Ptuju, ki smo ga tudi prevzeli

Področje vsebine in ureditve

Vsebina PE:Katastrske kopije in izrisi veleposestva Turnišče (Waren Lippit) 1875–? , načrti za obnovo objektov 1950–1957, nakup strojne opreme 1958–1959.
Sistem ureditve PE:kronološki

Področje dostopnosti in uporabe

Jezik:slovenski
nemški
Pisava:latinica (tipkopis ali tisk)
Pripomočki za uporabo:Arhivski popis Kmetijski kombinat Ptuj - Kobilarna Turnišče 1875-1959 (Brane Oblak, 2001, 2016)

Interni elementi za uvoz

Prejšnje oz. povezane signature PE:281, 326

Področje normativne kontrole

Tezaver SIRA.net:  A.621 Kmetijstvo in lov ter njima povezane storitve (Vsebinski tezaver\A.000 ARHIVSKI FONDI\A.600 GOSPODARSTVO IN BANČNIŠTVO\A.620 Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo)
Osebna imena:  Kobilarna Turnišče (korporativno telo\)
Zemljepisna imena:  Turnišče [Ptuj] (zemljepisno ime\domicilonim\A_del naselja)
  Ptuj [Ptuj] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)

Področje kontrole zapisa

Jezik zapisa:slovenski
Pisava zapisa:latinica (tipkopis ali tisk)
Pravila in dogovori:ISAAR(CPF)2 Mednarodni standard za arhivski normativni zapis korporativnih teles, oseb in družin (2003)
 

Deskriptorji

Vnosi:  Kobilarna Turnišče (korporativno telo\)
  Turnišče [Ptuj] (zemljepisno ime\domicilonim\del naselja)
  Ptuj [Ptuj] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)
  A.621 Kmetijstvo in lov ter njima povezane storitve (vsebinski tezaver\A.000 ARHIVSKI FONDI\A.600 GOSPODARSTVO IN BANČNIŠTVO\A.620 Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo)
 

Tehnične enote

Število:2
 

Datoteke

Datoteke:noben
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1959
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL: http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=44827
 

Social Media

Share:
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Online poizvedbe po podatkih v arhivskem gradivu