SI_ZAP/0598 Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj, 1993-2016 (Fond/[zbirka])

Tektonika arhiva-Kontekst


Področje identifikacije

Nivo popisa:Fond/[zbirka]
Signatura:SI_ZAP/0598
Naslov:Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj
Drugi naslovi PE:ZRS Bistra Ptuj
Čas nastanka PE:1993 - 2016
Zvrst arhivskega gradiva:spisovno gradivo
digitalno arhivsko gradivo
Obseg (tekoči metri):0,90
Količina PE:9 škatel

Področje izvora

Ustvarjalec (povezava):  Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj (korporativno telo\)
Ime ustvarjalca AG:Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj
Obdobje obstoja:od 1993
Historiat:Znanstveno raziskovalni center Bistra Ptuj je javni zavod ustanovljen leta 1994 (Registriran pri Okrožnem sodišču na Ptuju, reg. št.: 10912600 kot Bistra Biro za strateški tehnološki razvoj, sedež Mestni trg 1, ustanovila ga je Občina Ptuj). Dejavnosti novega zavoda so bile med drugim: povezovanje in prenos znanj iz univerze in inštitutov v gospodarstvo, organiziranje, vodenje in strokovna pomoč pri prestrukturiranju podjetij, ustanavljanje tehnoloških in poslovno inovacijskih centrov…
ZRS BISTRA Ptuj je v svojih dosedanjih prizadevanjih in na podlagi rezultatov dela, postala nacionalno in mednarodno prepoznavna in priznana inštitucija za ustvarjanje povezav med znanstveno raziskovalno in izobraževalno sfero (fakultete, inštituti, druge RR institucije…..) ter gospodarskimi subjekti, na eni strani. Na drugi strani pa se je v lokalnem in širšem okolju uveljavila kot institucija za povezavo med in z občinami in lokalno samoupravo ter državnimi službami, z namenom pomoči pri pospeševanju in vodenju lokalnega in regionalnega razvoja območja, kot RRA, v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.
ZRS Bistra Ptuj, kot vodilna razvojna institucija in vmesnik med javnim in zasebnim sektorjem, si prizadeva prispevati k enakomernejšemu gospodarskemu in pravičnejšemu socialnemu razvoju regije. Prizadeva si ustvariti pogoje za učinkovito vodenje in upravljanje z znanjem na lokalnem in regionalnem nivoju, z namenom doseganja večje razvojne dinamike območja. Deluje kot »na znanju in izkušnjah temelječa« ter »učeča se organizacija«, podvržena nenehnemu razvoju in “obvladovanju sprememb”.
Stanje ZRS Bistra Ptuj danes ZRS Bistra Ptuj deluje kot razvojna in raziskovalna organizacija, ki organizira razvojna prizadevanja v smislu pospeševanje razvoja in podjetništva na regionalnem nivoju, v proces se povezuje z lokalnimi skupnostmi – občinami in poslovnimi subjekti. Sledimo osnovnemu poslanstvu ustvarjanja jedra naravoslovno-tehničnih, tehnoloških in družboslovnih znanj ter kadrovskih potencialov potrebnih za razvoj regije.
Vir: http://www.bistra.si/zrs-bistra/o-organizaciji/ (sneto 10. 2. 2017)
Historiat PE:ustvarjalec gradivo predal januarja 2017.

Področje vsebine in ureditve

Vsebina PE:zapisniki sej sveta zavoda 1994–2005, pogodbe 1993–2003, akt o ustanovitvi 1993, statuti 1994, 2003, sistematizacija 1993–1999, programi dela 1994, 2000–2006, poslovna poročila 1997–2006, inventurni elaborat 2004–2005, mladinsko raziskovalno delo: zborniki, bilteni 1994–1999, mladinski raziskovalni tabori – publikacije 2000–2008, projekti ZRS Bistra (kot samostojen nosilec projekta ali kot partner) v obliki publikacij 1999–2016.
Sistem ureditve PE:tematski, kronološki

Področje dostopnosti in uporabe

Jezik:slovenski
Pisava:latinica (rokopis) latinica (tipkopis ali tisk)
Pripomočki za uporabo:arhivski popis (NMK, februar 2017)

Področje normativne kontrole

Tezaver SIRA.net:  A.471 Znanstveno raziskovalni zavodi (vsebinski tezaver\A.000 ARHIVSKI FONDI\A.400 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE, KULTURA, ZNANOST\A.470 Znanost)
Osebna imena:  Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj (korporativno telo\)
Zemljepisna imena:  Ptuj [Ptuj] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)

Področje kontrole zapisa

Jezik zapisa:slovenski
Pisava zapisa:tipkopis (UNICODE)
Pravila in dogovori:ISAD(g)2 Splošni mednarodni standard za popisovanje arhivskega gradiva (2000)
 

Deskriptorji

Vnosi:  Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj (korporativno telo\)
  Ptuj [Ptuj] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)
 

Tehnične enote

Število:9
 

Datoteke

Datoteke:noben
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.2016
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL: http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=1751372
 

Social Media

Share:
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Online poizvedbe po podatkih v arhivskem gradivu