SI_ZAP/0594 Slovensko čebelarsko društvo za Spodnjo Štajersko, podružnica sv. Andraž, 1904-1906 (Fond/[zbirka])

Tektonika arhiva-Kontekst


Področje identifikacije

Nivo popisa:Fond/[zbirka]
Signatura:SI_ZAP/0594
Naslov:Slovensko čebelarsko društvo za Spodnjo Štajersko, podružnica sv. Andraž
Čas nastanka PE:1904 - 1906
Zvrst arhivskega gradiva:spisovno gradivo
Obseg (tekoči metri):1,00
Količina PE:1 škatla

Področje izvora

Ustvarjalec (povezava):  Slovensko čebelarsko društvo za Spodnjo Štajersko, podružnica sv. Andraž (korporativno telo\)
Ime ustvarjalca AG:Slovensko čebelarsko društvo za Spodnjo Štajersko, podružnica sv. Andraž
Obdobje obstoja:od 1904
Historiat:Podružnica Slovenskega čebelarskega društva za Spodnjo Štajersko sv. Andraž je bila ustanovljena 1. maja 1904 pri Colnar Jožefu gostilničarju v Desencih. Namen društva je bil pospeševati in izboljšati čebelarstvo v svojem okrožju. Podružnica je imela ob nastanku 27 članov. Predsednik je bil Jožef Zelenik, njegov namestnik potovalni učitelj Ivan Jurančič, tajnik Ivan Strelec, blagajnik Jožef Bezjak in odbornik Jožef Colman. Član podružnice Ivan Jurančič je leta 1902 na Dunaju opravil izpit za čebelarskega strokovnega učitelja, 1903 je postal potovalni učitelj Čebelerskega društva za Spodnjo Štajersko.
Historiat PE:Gradivo je predal 13. 2. 2004 Franjo Rebernak, najdeno bilo med gradivom Ivana Lovrenčiča in vpisano v akc. knjigo januarja 2017.

Področje vsebine in ureditve

Vsebina PE:Pravila podružnice sv. Andraž v Slovenskih goricah 1904, Seznam članov 1904, Poročilo odbora podružnice za župnije sv. Andraž, sv. Bolfenk in sv. Urban za leto 1904, Dovoljenje za ustanovitev podružnice sv. Andraž, 1906
Sistem ureditve PE:kronološki

Področje dostopnosti in uporabe

Jezik:slovenski
Pisava:latinica (rokopis) latinica (tipkopis ali tisk)
Pripomočki za uporabo:arhivski popis (N. Majerič Kekec, januar 2017)

Področje normativne kontrole

Tezaver SIRA.net:  A.741 Stanovska in strokovna društva (vsebinski tezaver\A.000 ARHIVSKI FONDI\A.700 DRUŽBENE IN MEDNARODNE ORGANIZACIJE\A.740 Društva, družbene organizacije in ustanove)
Osebna imena:  Slovensko čebelarsko društvo za Spodnjo Štajersko, podružnica sv. Andraž (korporativno telo\)
Zemljepisna imena:  Vitomarci [Sveti Andraž v Slov. goricah] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)

Področje kontrole zapisa

Jezik zapisa:slovenski
Pisava zapisa:tipkopis (UNICODE)
Pravila in dogovori:ISAD(g)2 Splošni mednarodni standard za popisovanje arhivskega gradiva (2000)
 

Deskriptorji

Vnosi:  Slovensko čebelarsko društvo za Spodnjo Štajersko, podružnica sv. Andraž (korporativno telo\)
  Vitomarci [Sveti Andraž v Slov. goricah] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)
 

Tehnične enote

Število:1
 

Datoteke

Datoteke:noben
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1906
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL: http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=1729292
 

Social Media

Share:
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Online poizvedbe po podatkih v arhivskem gradivu