SI_ZAP/0587 Krajevna skupnost Vitomarci (Sveti Andraž v Slovenskih goricah), 1956-1999 (Fond/[zbirka])

Tektonika arhiva-Kontekst


Področje identifikacije

Nivo popisa:Fond/[zbirka]
Signatura:SI_ZAP/0587
Naslov:Krajevna skupnost Vitomarci (Sveti Andraž v Slovenskih goricah)
Vsebuje tudi:Razne zapisnike sej in odborov Občine Destrnik - Trnovska vas 1996 - 1997
Čas nastanka PE:1956 - 1999
Čas nastanka, opombe:Krajevna skupnost Vitomarci je nastala leta 1965, a vsebuje gradivo društev iz leta 1956. V začetku leta 1995 se je pravna oseba preimenovala v Krajevno skupnost Sveti Andraž v Slovenskih goricah
Zvrst arhivskega gradiva:spisovno gradivo
rokopisno gradivo
Obseg (tekoči metri):1,50
Količina PE:15 škatel

Področje izvora

Ustvarjalec (povezava):  Krajevna skupnost Vitomarci (Sveti Andraž v Slovenskih goricah) (korporativno telo\)
Ime ustvarjalca AG:Krajevna skupnost Vitomarci (Sveti Andraž v Slovenskih goricah)
Obdobje obstoja:1965 - 1999
Historiat:Krajevna skupnost je bila z odlokom ustanovljena 30.01.1965 na podlagi 142. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 141. člena statuta Občine Ptuj. Tako je postala ena izmed petindvajsetih krajevnih skupnosti Občine Ptuj. Obsegala je naslednje kraje: Drbetinci, Gibina, Hvaletinci, Novinci, Rjavci, Slavšina in Vitomarci. Krajevna skupnost Sveti Andraž v Slovenskih goricah, ki se je preimenovala iz KS Vitomarci v začetku leta 1995, je po ustanovitvi Občine Destrnik – Trnovska vas in objavi statutarnega sklepa 09.03.1995 (Ul RS 72/93, 6/94) ter kasnejši objavi statuta občine (Ul RS 47/95), objavila še 17.05.1996 lasten statut. Krajevna skupnost deluje kot pravni subjekt pravno formalno do konca leta 1998, ko se formira Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah novembra 1998 oziroma do sprejetja statuta občine februarja 1999 (Ul RS 18/99).
Historiat PE:Fond Krajevne skupnosti Vitomarci (Sveti Andraž v Slovenskih goricah) zajema 15 arhivskih škatel oziroma 1,5 tm, ki je nastalo v obdobju 1956 – 1999 in je bilo prevzeto s strani Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah v Zgodovinski arhiv na Ptuju oktobra 2016.

Aktivnosti vezane na odbiranje arhivskega gradiva Krajevne skupnosti Vitomarci (Sveti Andraž v Slovenskih goricah) so se pričele izvajati novembra 2013, ko je bilo izdano pisno strokovno navodilo za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega. V obdobju odbiranja so pristojni arhivisti opravili več ogledov dela in podajali strokovna navodila pri valorizaciji. Leta 2016 je bilo gradivo odbrano v takšni meri, da se je pričel delati popis arhivskega gradiva, ki ga je pristojen arhivist pomagal sproti sooblikovati. Oktobra 2016 je bilo gradivo predano pristojnemu arhivu. Ob prevzemu je nastal prevzemni zapisnik in seznam arhivskega gradiva v fizični in digitalni obliki, kot obvezna priloga prevzemnega seznama.

Področje vsebine in ureditve

Vsebina PE:Gradivo zajema naslednja področja: Zapisniki Krajevne skupnosti Vitomarci (Sveti Andraž v Slovenskih goricah), Vojaške zadeve Krajevne skupnosti Vitomarci (Sveti Andraž v Slovenskih goricah), Socialne zadeve Krajevne skupnosti Vitomarci (Sveti Andraž v Slovenskih goricah), Društva Krajevne skupnosti Vitomarci (Sveti Andraž v Slovenskih goricah), Pluženje v Krajevni skupnosti Vitomarci (Sveti Andraž v Slovenskih goricah), Civilna zaščita Krajevne skupnosti Vitomarci (Sveti Andraž v Slovenskih goricah), Inventura v Krajevni skupnosti Vitomarci (Sveti Andraž v Slovenskih goricah), Kmetijstvo v Krajevni skupnosti Vitomarci (Sveti Andraž v Slovenskih goricah), Elementarne nesreče v Krajevni skupnosti Vitomarci, Poravnalni svet Krajevne skupnosti Vitomarci (Sveti Andraž v Slovenskih goricah), Ceste v Krajevni skupnosti Vitomarci (Sveti Andraž v Slovenskih goricah), Gradbene zadeve Krajevne skupnosti Vitomarci (Sveti Andraž v Slovenskih goricah), Volitve v Krajevni skupnosti Vitomarci (Sveti Andraž v Slovenskih goricah), Upravne zadeve Krajevne skupnosti Vitomarci (Sveti Andraž v Slovenskih goricah), Finančne zadeve Krajevne skupnosti Vitomarci in Knjige Krajevne skupnosti Vitomarci (Sveti Andraž v Slovenskih goricah).
Sistem ureditve PE:kronološki, tematski

Področje dostopnosti in uporabe

Jezik:slovenski
Pisava:latinica (rokopis) latinica (tipkopis ali tisk)
Pripomočki za uporabo:Popis Krajevne skupnosti Vitomarci (Sveti Andraž v Slovenskih goricah)
Omejitve dostopnosti:Gradivo je dostopno z izjemo Kazenske obravnave Poravnalnega sveta Krajevne skupnosti Vitomarci (Sveti Andraž v Slovenskih goricah).

Interni elementi za uvoz

Prejšnje oz. povezane signature PE:Akcesijska številka: 499

Področje normativne kontrole

Tezaver SIRA.net:  A.146 Krajevne skupnosti (1980? – 1995?) (vsebinski tezaver\A.000 ARHIVSKI FONDI\A.100 UPRAVA\A.140 Državne in avtonomne lokalne oblasti po letu 1945)
Osebna imena:  Krajevna skupnost Vitomarci (Sveti Andraž v Slovenskih goricah) (korporativno telo\)
Zemljepisna imena:  Vitomarci [Sveti Andraž v Slov. goricah] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)

Področje kontrole zapisa

Jezik zapisa:slovenski
Pisava zapisa:tipkopis (UNICODE)
Pravila in dogovori:ISAD(g)2 Splošni mednarodni standard za popisovanje arhivskega gradiva (2000)
 

Deskriptorji

Vnosi:  A.146 Krajevne skupnosti (1980? – 1995?) (vsebinski tezaver\A.000 ARHIVSKI FONDI\A.100 UPRAVA\A.140 Državne in avtonomne lokalne oblasti po letu 1945)
  Vitomarci [Sveti Andraž v Slov. goricah] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)
  Krajevna skupnost Vitomarci (Sveti Andraž v Slovenskih goricah) (korporativno telo\)
 

Tehnične enote

Število:15
 

Datoteke

Datoteke:noben
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1999
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL: http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=1691943
 

Social Media

Share:
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Online poizvedbe po podatkih v arhivskem gradivu