SI_ZAP/0579 Franc Tetičkovič, cca.1869-2014 (Fond/[zbirka])

Tektonika arhiva-Kontekst


Področje identifikacije

Nivo popisa:Fond/[zbirka]
Signatura:SI_ZAP/0579
Naslov:Franc Tetičkovič
Čas nastanka PE:cca. 1869 - 2014
Zvrst arhivskega gradiva:spisovno gradivo
digitalno arhivsko gradivo
Količina PE:42 škatel in 311 digitalnih fotografij

Področje izvora

Ustvarjalec (povezava):  Tetičkovič, Franc (fizična oseba\)
Ime ustvarjalca AG:Franc Tetičkovič
Historiat:Franc Tetičkovič je bil rojen v haloškem Gruškovcu, naselje v Cirkulanah, 5. avgusta leta 1930, umrl marca 2016 na Ptuju, po poklicu univ. dipl. sociolog, pisec strokovnih člankov, gospodarstvenik in politik, v letih 1982 do 1986 predsednik Skupščine občine Ptuj. Leta 1977 je na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani diplomiral kot sociolog, čeprav je svojo delovno kariero začel kot veterinarski tehnik. V letih 1960 do 1961 je bil predsednik občinskega komiteja Zveze socialistične mladine Slovenije Ptuj. V Zvezi komunistov Slovenije (ZKS) je bil do leta 1967 organizacijski sekretar, nato strokovni delavec, v obdobju 1969 - 1973 pa sekretar občinskega komiteja ZKS Ptuj. Od leta 1974 je bil direktor splošnega kadrovskega sektorja na Kmetijskem kombinatu. Leta 1977 je bil imenovan za družbenega pravobranilca samoupravljanja za občini Ptuj in Ormož; to funkcijo je opravljal do aprila 1982. Aprila 1982 je bil izvoljen za predsednika Skupščine občine Ptuj in funkcijo opravljal do konca mandata, aprila 1986. Z junijem 1986 se je zaposlil v Perutnini Ptuj kot direktor splošno kadrovskega sektorja, leta 1990 se je upokojil. Bil je pobudnik za izdajo publikacij, znan je bil kot pisec strokovnih člankov. Deloval je v skupščine Socialistične Republike Slovenije, kjer je nekaj časa delal poskusno, kot delegat ptujske občine (1974), zatem je to v času rednega delovanja zbora opravljal še dva mandata. V skupnosti slovenskih občin je bil eno mandatno obdobje član predsedstva te skupnosti v Ljubljani. Bil je prejemnik številnih odlikovanj in priznanj in dobitnik zlate plakete občine Ptuj. V času njegovega predsedovanja SO Ptuj so bili v ospredju: razvoj kmetijstva, Perutnina Ptuj, ki je imela zastavljeno načrtno politiko razvoja in sicer, razvijati vzrejo v lastnih farmah, predvsem pa vključevanje kmetov kooperantov, TGA Kidričevo, kjer se je srečeval s težavami modernizacije.Na področju družbenih dejavnosti je bila skrb posvečena šolstvu v ptujski občini, posvečal se je tudi področju komunale in cestne infrastrukture.

Področje vsebine in ureditve

Vsebina PE:Družinske fotografije, fotokopije dnevnika Antona Tetičkoviča, ki ga je pisal kot nemški vojak na italijanski fronti in angleškem ujetništvu 1945, fotokopije dnevnika vojaka Jakoba Tetičkovič, ki ga je pisal v nemški vojski od 12. maja 1943 do konca avgusta 1943, razno spisovno gradivo: osebna razmišljanja, družbeno politična opažanja, časopisni članki, spomini na šolanje, delo, ... analize (Perutnina Ptuj, veterina, Kmetijski kombinat Ptuj, Skupščina občine Ptuj, Družbeni pravobranilec samoupravljanja ...), gradivo komiteja občinske konference Zveze komunistov Slovenije, občinska konferenca SZDL Ptuj, dnevnik ob pripravi publikacije ob 50 letnici Veterinarskega zavoda Ptuj, ...

Področje dostopnosti in uporabe

Jezik:slovenski
Pisava:latinica (rokopis)
latinica (rokopis) latinica (tipkopis ali tisk)
Omejitve dostopnosti:Na podlagi druge (2) točke 61. člena ZVDAGA (Ur. l. št. 51/2014) določajo po pokojnem Francu Tetičkoviču dediči, da prevzeto gradivo ni dostopno javnosti 50 let od prevzema v Zgodovinski arhiv na Ptuju, razen članom družine Tetičkovič. V študijske namene oz. znanstvene raziskave (ob upoštevanju v pogodbi z dne 25.3.2016 določenih avtorskih pravic) je gradivo dostopno raziskovalcem zgodovinskih in medicinskih/veterinarskih strok po predhodnem dogovoru z vodstvom arhiva in hčerko pokojnega, go. Ksenijo Bračič.
Avtorske pravice, pogoji reproduciranja:Franc Tetičkovič je lastoročno v seznamu popisa zasebnega arhivskega gradiva označil in določil gradivo, kjer je nosilec avtorskih pravic izključno g. Franc Tetičkovič oz. njegovi potomci v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur.l. RS, št. 16/07, 68/08, 110/13, 56/15).

Področje normativne kontrole

Tezaver SIRA.net:  B.300 Osebni fondi (vsebinski tezaver\B.000 FONDI ZASEBNE PROVENIENCE)
Osebna imena:  Tetičkovič, Franc (fizična oseba\)
Zemljepisna imena:  Ptuj [Ptuj] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)
  Gruškovec [Cirkulane] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)

Področje kontrole zapisa

Jezik zapisa:slovenski
Pisava zapisa:latinica (rokopis) latinica (tipkopis ali tisk)
Pravila in dogovori:ISAD(g)2 Splošni mednarodni standard za popisovanje arhivskega gradiva (2000)
 

Deskriptorji

Vnosi:  Tetičkovič, Franc (fizična oseba\)
  Gruškovec [Cirkulane] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)
 

Datoteke

Datoteke:noben
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.2014
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL: http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=1670598
 

Social Media

Share:
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Online poizvedbe po podatkih v arhivskem gradivu