SI_ZAP/0584 Krajevna skupnost Dornava, 1965-1997 (Fond/[zbirka])

Tektonika arhiva-Kontekst


Področje identifikacije

Nivo popisa:Fond/[zbirka]
Signatura:SI_ZAP/0584
Naslov:Krajevna skupnost Dornava
Vsebuje tudi:Gradivo Občine Dornava (Pogodba za izgradnjo telefonskega omrežja za leto 1997)
Čas nastanka PE:1965 - 1997
Zvrst arhivskega gradiva:spisovno gradivo
Obseg (tekoči metri):0,90
Količina PE:9 arhivskih škatel

Področje izvora

Ustvarjalec (povezava):  Krajevna skupnost Dornava (korporativno telo\)
Ime ustvarjalca AG:Krajevna skupnost Dornava
Obdobje obstoja:1965 - 1995
Historiat:Je bila ustanovljena na podlagi določil 142. člena ustave Socialistične Republike Slovenije in 92. člena statuta Občine Ptuj ter na podlagi odloka Skupščine občine Ptuj 30.01.1965. V njeno območje delovanja sta spadali naselji Dornava in Mezgovci. Sedež krajevne skupnosti se je nahajal v naselju Dornava. Delovanje krajevne skupnosti se je zaključilo v letu 1995, saj po ustanovitvi Občine Dornava konec leta 1994 prične izgubljati na pomenu in preneha delovati kot pravna oseba.
Historiat PE:Fond Krajevne skupnosti Dornava zajema gradivo, ki je nastalo v obdobju 1965 – 1997. Prevladuje gradivo iz obdobja delovanja krajevne skupnosti 1965 - 1995.

Področje vsebine in ureditve

Vsebina PE:Fond vsebuje naslednje serije: Statuti in statutarni sklepi Krajevne skupnosti Dornava 1978, Samoupravni sporazumi Krajevne skupnosti Dornava 1980, Zapisniki sej organov in komisij Krajevne skupnosti Dornava 1977-1995, Finančne zadeve Krajevne skupnosti Dornava 1976-1991, Inventura Krajevne skupnosti Dornava 1980-1982, Statistika Krajevne skupnosti Dornava 1965-1990, Socialne zadeve Krajevne skupnosti Dornava 1975-1993, Gradbene zadeve Krajevne skupnosti Dornava 1970-1997, Programi, plani in poročila o delu Krajevne skupnosti Dornava 1962-1992, Kmetijstvo Krajevne skupnosti Dornava 1976-1992, Društva Krajevne skupnosti Dornava 1983-1992, Volitve Krajevne skupnosti Dornava 1986-1990, Vojaške zadeve Krajevne skupnosti Dornava 1975-1993, Civilna zaščita Krajevne skupnosti Dornava 1970-1993, Krajevni samoprispevek Krajevne skupnosti Dornava 1977-1984, Pošta (arhiv krajevne skupnosti) 1965-1994, Nerazvrščeno gradivo Krajevne skupnosti Dornava 1965-1995 in Knjige Krajevne skupnosti Dornava 1976-1991.
Sistem ureditve PE:kronološki, tematski

Področje dostopnosti in uporabe

Jezik:slovenski
Pisava:tipkopis (UNICODE)
latinica (rokopis)
Pripomočki za uporabo:Popis arhivskega gradiva Krajevne skupnosti Dornava 1965 - 1997.
Omejitve dostopnosti:Serija št. 16 (Arhiv Krajevne skupnosti Dornava) vsebuje občutljive osebne podatke po 65. členu Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.

Interni elementi za uvoz

Prejšnje oz. povezane signature PE:Akcesijska številka: 496

Področje normativne kontrole

Tezaver SIRA.net:  A.146 Krajevne skupnosti (1980? – 1995?) (vsebinski tezaver\A.000 ARHIVSKI FONDI\A.100 UPRAVA\A.140 Državne in avtonomne lokalne oblasti po letu 1945)
Osebna imena:  Krajevna skupnost Dornava (korporativno telo\)
Zemljepisna imena:  Dornava [Dornava] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)

Področje kontrole zapisa

Jezik zapisa:slovenski
Pisava zapisa:tipkopis (UNICODE)
Pravila in dogovori:ISAD(g)2 Splošni mednarodni standard za popisovanje arhivskega gradiva (2000)
 

Deskriptorji

Vnosi:  Dornava [Dornava] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)
  Krajevna skupnost Dornava (korporativno telo\)
  A.146 Krajevne skupnosti (1980? – 1995?) (vsebinski tezaver\A.000 ARHIVSKI FONDI\A.100 UPRAVA\A.140 Državne in avtonomne lokalne oblasti po letu 1945)
 

Tehnične enote

Število:9
 

Datoteke

Datoteke:noben
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1997
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL: http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=1651485
 

Social Media

Share:
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Online poizvedbe po podatkih v arhivskem gradivu