SI_ZAP/0580 Krajevna skupnost Destrnik, 1963-1998 (Fond/[zbirka])

Tektonika arhiva-Kontekst


Področje identifikacije

Nivo popisa:Fond/[zbirka]
Signatura:SI_ZAP/0580
Naslov:Krajevna skupnost Destrnik
Čas nastanka PE:1963 - 1998
Zvrst arhivskega gradiva:spisovno gradivo
Obseg (tekoči metri):0,30
Količina PE:3 škatle

Področje izvora

Ustvarjalec (povezava):  Krajevna skupnost Destrnik (korporativno telo\)
Obdobje obstoja:1965 - 1998
Historiat:Krajevna skupnost Destrnik je bila ustanovljena na seji Krajevne skupnosti Destrnik 27.01.1965 in potrjena z odlokom Skupščine občine Ptuj 30.01.1965 na podlagi 142. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 92. člena statuta Občine Ptuj. Obsegala je naslednja naselja: Destrnik, Dolič, Desenci, Drstelja, Gomilci, Gomila, Janežovci, Janežovski vrh, Jiršovci, Levanjci, Ločki vrh, Svetinci, Strmec pri Destrniku, Placar, Vintarovci, Zasadi in Zgornji Velovlek.

Po cepitvi občine Destrnik – Trnovska vas novembra 1998 na tri občine: Destrnik, Trnovska vas in Sveti Andraž v Slovenskih goricah, se je Krajevna skupnost Destrnik s svojimi predstavniškimi telesi preoblikovala v samostojno Občino Destrnik in tako prenehala z svojim delovanjem kot pravna oseba.
Historiat PE:Fond obsega gradivo nastalo v obdobju 1963 - 1998 v okviru Krajevne skupnosti Destrnik. Prevladuje gradivo, ki je nastalo v okviru delovanja krajevne skupnosti od leta 1965 - 1998.

Področje vsebine in ureditve

Vsebina PE:Fond vsebuje naslednje serije: Statuti in statuarni sklepi Krajevne skupnosti Destrnik 1969-1996, Zapisniki sej sveta Krajevne skupnosti Destrnik 1964-1998, Civilna zaščita Krajevne skupnosti Destrnik 1974-1980, Ljudska obramba in družbena samozaščita Krajevne skupnosti Destrnik 1975-1990, Komisija za družbene pomoči Krajevne skupnosti Destrnik 1972-1974, Zbori volilcev Krajevne skupnosti Destrnik 1963-1972, Krajevni samoprispevek Krajevne skupnosti Destrnik 1978-1995, Finančne zadeve Krajevne skupnosti Destrnik 1963-1998, Razno gradivo Krajevne skupnosti Destrnik 1984-1998, Odlikovanja in priznanja Krajevne skupnosti Destrnik 1978-1988, Praznovanje krajevnega praznika 1977-1989, Poravnalni svet Krajevne skupnosti Destrnik 1983-1985, Elementarne nesreče v Krajevne skupnosti Destrnik 1984-1993 in Delovodniki Krajevne skupnosti Destrnik 1971-1989.
Sistem ureditve PE:kronološki, tematski

Področje dostopnosti in uporabe

Jezik:slovenski
Pisava:latinica (rokopis) latinica (tipkopis ali tisk)
Pripomočki za uporabo:Popis arhivskega gradiva Krajevne skupnosti Destrnik 1963-1998.

Interni elementi za uvoz

Prejšnje oz. povezane signature PE:Akc. št. 491

Področje normativne kontrole

Tezaver SIRA.net:  A.146 Krajevne skupnosti (1980? – 1995?) (vsebinski tezaver\A.000 ARHIVSKI FONDI\A.100 UPRAVA\A.140 Državne in avtonomne lokalne oblasti po letu 1945)
Osebna imena:  Krajevna skupnost Destrnik (korporativno telo\)
Zemljepisna imena:  Destrnik [Destrnik] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)

Področje kontrole zapisa

Jezik zapisa:slovenski
Pisava zapisa:tipkopis (UNICODE)
Pravila in dogovori:ISAD(g)2 Splošni mednarodni standard za popisovanje arhivskega gradiva (2000)
 

Deskriptorji

Vnosi:  Krajevna skupnost Destrnik (korporativno telo\)
  A.146 Krajevne skupnosti (1980? – 1995?) (vsebinski tezaver\A.000 ARHIVSKI FONDI\A.100 UPRAVA\A.140 Državne in avtonomne lokalne oblasti po letu 1945)
 

Tehnične enote

Število:3
 

Datoteke

Datoteke:noben
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1998
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL: http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=1634418
 

Social Media

Share:
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Online poizvedbe po podatkih v arhivskem gradivu