SI_ZAP/0581 Krajevna skupnost Zavrč, 1973-1992 (Fond/[zbirka])

Tektonika arhiva-Kontekst


Področje identifikacije

Nivo popisa:Fond/[zbirka]
Signatura:SI_ZAP/0581
Naslov:Krajevna skupnost Zavrč
Čas nastanka PE:1973 - 1992
Zvrst arhivskega gradiva:spisovno gradivo
Obseg (tekoči metri):0,80
Količina PE:8 škatel

Področje izvora

Ustvarjalec (povezava):  Krajevna skupnost Zavrč (korporativno telo\)
Obdobje obstoja:1965 - 1995
Historiat:Je bila ustanovljena 31.01.1965 s sedežem v kraju Goričak na podlagi odloka Skupščine občine Ptuj 30.01.1965 in na podlagi 142. člena ustave Socialistične republike Slovenije. Krajevno skupnost so sestavljale naslednje vasi: Belski vrh, Drenovec, Gorenjski vrh, Goričak, Hrastovec, Korenjak, Pestike, Turški vrh in Zavrč.

Delovanje krajevne skupnosti se je pravno formalno končalo na 2. izredni seji 14.04.1995. Takrat je Občinski svet Občine Zavrč sprejel statut, ki je v 120. členu opredelil, da KS Zavrč preneha delovati kot pravna oseba (UL RS št. 25/95).
Historiat PE:Fond obsega gradivo nastalo v obdobju 1973 - 1992 v okviru Krajevne skupnosti Destrnik. Prevladuje gradivo, ki je nastalo v okviru delovanja krajevne skupnosti od leta 1973 - 1992.

Področje vsebine in ureditve

Vsebina PE:Fond vsebuje naslednje serije: Samoupravni sporazumi Krajevne skupnosti Zavrč 1976-1990, Zapisniki sej organov Krajevne skupnosti Zavrč 1975-1991, Zapisniki vaških odborov 1980-1991, Zapisniki komisije za socialna vprašanja 1980-1990, Zapisniki komisije za komunalne zadeve 1977-1990, Programi in plani razvoja krajevne skupnosti Zavrč 1976-1990, Sklepi Krajevne skupnosti 1976-1991, Seznami novoizvoljenih organov 1979-1986, Volitve in referendumi v Krajevni skupnosti Zavrč 1978-1990, Finančne zadeve Krajevne skupnosti Zavrč 1973-1990, Statistika Krajevne skupnosti Zavrč 1978-1991, Gradbene in komunalne zadeve Krajevne skupnosti Zavrč 1974-1983, Elektrifikacija 1975-1991, Ceste v Krajevni skupnosti Zavrč 1978-1991, Vodovod v Krajevni skupnosti Zavrč 1978-1991, Telefonija v Krajevni skupnosti Zavrč 1982, Pokopališče in mrliška vežica Zavrč 1978-1990, Kmetijstvo v Krajevni skupnosti Zavrč 1977-1991, Inventurna komisija 1983, Društva v Krajevni skupnosti Zavrč 1977-1991, Socialne zadeve v Krajevni skupnosti Zavrč 1980-1991, Ostalo iz področja sociale (vloge občanov, odločbe, in korespondenca z različnimi institucijami glede socialnih vprašanj) 1979-1992, Nerazvrščeno gradivo Krajevne skupnosti Zavrč 1978-1988, Knjige Krajevne skupnosti Zavrč 1980, Spisi Krajevne skupnosti Zavrč - odhodna in dohodna pošta 1977-1992.
Sistem ureditve PE:kronološki, tematski

Področje dostopnosti in uporabe

Jezik:slovenski
Pisava:latinica (tipkopis ali tisk)
Pripomočki za uporabo:Popis arhivskega gradiva Krajevne skupnosti Zavrč 1973-1992.

Interni elementi za uvoz

Prejšnje oz. povezane signature PE:Akc. št. 492

Področje normativne kontrole

Tezaver SIRA.net:  A.146 Krajevne skupnosti (1980? – 1995?) (vsebinski tezaver\A.000 ARHIVSKI FONDI\A.100 UPRAVA\A.140 Državne in avtonomne lokalne oblasti po letu 1945)
Osebna imena:  Krajevna skupnost Zavrč (korporativno telo\)
Zemljepisna imena:  Zavrč [Zavrč] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)

Področje kontrole zapisa

Jezik zapisa:slovenski
Pisava zapisa:tipkopis (UNICODE)
Pravila in dogovori:ISAD(g)2 Splošni mednarodni standard za popisovanje arhivskega gradiva (2000)
 

Deskriptorji

Vnosi:  Krajevna skupnost Zavrč (korporativno telo\)
  A.146 Krajevne skupnosti (1980? – 1995?) (vsebinski tezaver\A.000 ARHIVSKI FONDI\A.100 UPRAVA\A.140 Državne in avtonomne lokalne oblasti po letu 1945)
 

Tehnične enote

Število:8
 

Datoteke

Datoteke:noben
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1992
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL: http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=1633370
 

Social Media

Share:
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Online poizvedbe po podatkih v arhivskem gradivu