SI_ZAP/0578 Cestno podjetje Ptuj, 1976-2000 (Fond/[zbirka])

Tektonika arhiva-Kontekst


Področje identifikacije

Nivo popisa:Fond/[zbirka]
Signatura:SI_ZAP/0578
Naslov:Cestno podjetje Ptuj
Čas nastanka PE:1976 - 2000
Zvrst arhivskega gradiva:spisovno gradivo
Obseg (tekoči metri):19,60
Količina PE:196 škatel

Področje izvora

Ustvarjalec (povezava):  Cestno podjetje Ptuj (korporativno telo\)
Ime ustvarjalca AG:Cestno podjetje Ptuj
Obdobje obstoja:po 1988
Historiat:Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1988, pred tem je delovalo v sklopu Cestnega podjetja Maribor kot enota, od leta 1973 pa kot TOZD Cestno podjetje Ptuj.V sklopu podjetja deluje tudi podjetje Tampon Ptuj.
Historiat PE:Gradivo smo prevzele leta 2016. Gradivo je kompletno. Vsebuje tudi podjetje Tampon. Posebej je popisana tehnična dokumentacija in posebej ostalo gradivo.

Področje vsebine in ureditve

Vsebina PE:Tehnična dokumentacija-projekti cest in objektov 1976-2000, ustanovitveni akti 1973 - 2000, zapisniki delavskega sveta 1975-2000, zaključni računi 1976- 1998, gospodarsko-finančni plani 1980-1993, zimska služba 1954 - 1994

Področje dostopnosti in uporabe

Jezik:slovenski
Pisava:latinica (tipkopis ali tisk)
Pripomočki za uporabo:Prevzemni popis

Področje normativne kontrole

Tezaver SIRA.net:  A.659 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti (vsebinski tezaver\A.000 ARHIVSKI FONDI\A.600 GOSPODARSTVO IN BANČNIŠTVO\A.650 Storitvene dejavnosti)
Osebna imena:  Cestno podjetje Ptuj (korporativno telo\)
Zemljepisna imena:  Ptuj [Ptuj] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)

Področje kontrole zapisa

Jezik zapisa:slovenski
Pisava zapisa:latinica (rokopis) latinica (tipkopis ali tisk)
 

Deskriptorji

Vnosi:  Cestno podjetje Ptuj (korporativno telo\)
  Ptuj [Ptuj] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)
 

Datoteke

Datoteke:noben
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.2000
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL: http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=1590323
 

Social Media

Share:
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Online poizvedbe po podatkih v arhivskem gradivu