SI_ZAP/0570 Kmetijska zadruga Hajdina, 1954-2015 (Fond/[zbirka])

Tektonika arhiva-Kontekst


Področje identifikacije

Nivo popisa:Fond/[zbirka]
Signatura:SI_ZAP/0570
Naslov:Kmetijska zadruga Hajdina
Čas nastanka PE:1954 - 2015
Čas nastanka, opombe:Zadruga priključena k Perutnini Ptuj leta 1966, do leta 2015 je trajal denacionalizacojski postopek (neuspešno).
Zvrst arhivskega gradiva:spisovno gradivo
Količina PE:0.2 tm

Področje izvora

Ustvarjalec (povezava):  Kmetijska zadruga Hajdina (korporativno telo\)
Obdobje obstoja:od 1946
Historiat:V skladu z Zakonom o zadrugah (Ur. list FLRJ z dne 18.7. 1946) ustanovi leta 1946 nad 950 kmetov in malih posestnikov Kmetijsko zadrugo Hajdina s sedežem Zgornja Hajdina štev. 3. Leta 1954 zadruga kupi prva zemljišča in gospodarske zgradbe, stanovanjsko hišo in gozd v Gerečji Vasi. Sedež zadruge se preseli na Spodnjo Hajdino štev. 17. Kmetijska zadruga posluje nadpovprečno uspešno.
Leta 1960 se združijo Kmetijske zadrude Turnišče, Slovenja Vas in Hajdina v veliko skupno Kmetijsko zadrugo Hajdina s sedežem Spodnja Hajdina štev. 17. Zadruga je štela nad 1.500 članov. Zadruga je imela lastno pospeševalno službo, ki je skrbela za selekcijo konj, selekcijo govedi in svinj, selekcijo žitaric in krompirja ter za uvajanje pridelave sladkorne pese. Zadruga je nabavila na ptujskem področju prvi traktor s priključki, prvo mlatilnico in prvi kombajn za žito. V zadrugi je delovala za svoje člane tudi hranilno kreditna služba. Od leta 1956 naprej je bil upravnik Kampl Maks. Zadruga je pridelovala žitarice, predvsem koruzo, travne mešanice ter seno za krmo. V hlevu v Slovenji Vasi je zadruga pitala prašiče za zakol.
Kmetijska zadruga Hajdina je prenehala poslovati 30. 9. 1966 ko se priključi k državnemu trgovskemu podjetju Perutnina Ptuj kot Obrat za kooperacijo Hajdina, Spodnja Hajdina 17. Obrat je bil ustanovljen z namenom vzreje brojlerjev pri kooperantih zadružnikih. Obrat je imel naslednje poslovne enote: uprava s tajništvom in računovodstvom, brojlerji, odkup živine in poljskih pridelkov, ekonomija, transport in strojni park, trgovina z repromaterialom, z zaščitnimi sredstvi, z gradbenim materialom in kurivom, svetovalno pospeševalna služba. Za vzrejo brojlerjev je bilo do leta 1972 zgrajenih 70 hlevov s kapaciteto 611.000 brojlerjev v enem turnusu vzreje. Hlevi so se nahajali na področju Ptuja, Ormoža, Lenarta, Maribora, Slovenske Bistrice, Koroške in na hrvaški strani meje.
V letu 1973 prenese Perutnina Ptuj vso poslovanje obrata, vse nepremičnine in premičnine in vseh 320 pogodbenih rejcev v svojo delovno skupnost. S tem je bil Obrat za kooperacijo likvidiran, odslej deluje kot TOZD Kooperacija Hajdina v sklopu Mesokombinata Perutnina Ptuj.
10. 4. 1990 je bila ustanovljena nova Kmetijska zadruga Hajdina, z namenom pridobitve in oživitve bivše kmetijske zadruge, ki je bila pripojena k Perutnini Ptuj. Člani so sprožili denacionalizacijski postopek, vendar niso uspeli. Postopek je bil zaključen leta 2015.
Historiat PE:Gradivo smo prevzeli 28.12. 2015. Gradivo nam je predal Kampl Maks, bivši upravnik kmetijske zadruge in nato direktor Obrata za koopreacijo Hajdina pri Perutnini Ptuj.

Področje vsebine in ureditve

Vsebina PE:Registracije in dokumenti o statusnih spremembah 1956-1990, poročila o delu in plani dela 1960-1990, zemljiško knjižne zadeve 1956 - 1990, zapisniki zadruge 1956-1990, fotografije sejmov zadruge 1964, gradivo za denacionalizacijski postopek 1990-2015
Sistem ureditve PE:kronološki, tematski

Področje dostopnosti in uporabe

Jezik:slovenski
Pisava:latinica (tipkopis ali tisk)
Pripomočki za uporabo:prevzemni popis

Področje normativne kontrole

Tezaver SIRA.net:  A.614 Zadruge (vsebinski tezaver\A.000 ARHIVSKI FONDI\A.600 GOSPODARSTVO IN BANČNIŠTVO\A.610 Gospodarska združenja)
Osebna imena:  Kmetijska zadruga Hajdina (korporativno telo\)
Zemljepisna imena:  Hajdina (zemljepisno ime\arheotoponim\naselje)

Področje kontrole zapisa

Jezik zapisa:slovenski
Pisava zapisa:latinica (tipkopis ali tisk)
Pravila in dogovori:ISAD(g)2 Splošni mednarodni standard za popisovanje arhivskega gradiva (2000)
 

Tehnične enote

Število:2
 

Datoteke

Datoteke:noben
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.2015
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL: http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=1583139
 

Social Media

Share:
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Online poizvedbe po podatkih v arhivskem gradivu