SI_ZAP/0568 Zavod za šport Ptuj, 1972-2001 (Fond/[zbirka])

Tektonika arhiva-Kontekst


Področje identifikacije

Nivo popisa:Fond/[zbirka]
Signatura:SI_ZAP/0568
Naslov:Zavod za šport Ptuj
Vsebuje tudi:Zveza telesno kulturnih organizacij Ptuj (1975-1993), Športni zavod Ptuj (1994-2000)
Čas nastanka PE:1972 - 2001
Zvrst arhivskega gradiva:spisovno gradivo
fotografsko gradivo
grafično gradivo
Obseg (tekoči metri):18,00
Količina PE:18 škatel

Področje izvora

Ustvarjalec (povezava):  Zavod za šport Ptuj (korporativno telo\)
Ime ustvarjalca AG:Zveza telesno kulturnih organizacij Ptuj (?-1974, 1975-1994), Športni zavod Ptuj (1994-2006), Javni zavod Zavod za šport Ptuj (od 2007 dalje)
Obdobje obstoja:s. d. (brez datuma)
Historiat:Na področju takratne velike občine Ptuj so delovale na področju razvijanja športa naslednje organizacije:
• Občinska zveza za telesno kulturo Ptuj (1972? –?), Zveza telesnokulturnih organizacij Ptuj – ZTKO (?-1974, 1975–1990), Športna zveza Ptuj (cca. 1990 –1994?)
• Telesnokulturna skupnost Ptuj – TKS (1974–1989) v okviru SIS-ov (Samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti)
• Športni zavod Ptuj (1994–2006), Zavod za šport Ptuj (2007–)
ZTKO občine Ptuj je bila leta 1974 ukinjena ker je bila istega leta ustanovljena Telesnokulturna skupnost Ptuju. V enem letu so ugotovili, da je zveza potrebna in so jo ponovno ustanovili. Ustanovna konferenca ZTKO Ptuj je bila 17. 4 . 1975. Predsednik zveze je postal Boris Potočnik iz TVD Partizan Rogoznica. Drugi predsedniki so bili še Robert Muhič, Janez ing. Meznarič, v.d. predsednika Robert Muhič, Lojze dr. Arko).
Zveza je združevala telesnokulturne organizacije z namenom skupnega izvajanja nalog, pomembnih za razvoj telesne kulture v občini Ptuj. Člani zveze so bile osnovne telesnokulturne organizacije Bila je Zveza amaterskih športnih klubov in društev. Sedež Zveze je bil na Čučkovi ul. 7. Zveza je bila član Zveze telesnokulturnih organizacij Slovenije. Zveza je imela tri odbore za šolski šport, za športno rekreacijo ter tekmovalni šport. Kasneje se je zveza preimenovala v Športno zvezo občine Ptuj.
Javni zavod Zavod za šport Ptuj je bil ustanovljen kot javni zavod (takrat pod imenom Športni zavod Ptuj) leta 1994. Sedež zavoda je Čučkova ul. 7, 2250 Ptuj. Mestni svet Mestne občine Ptuj je na 41. seji, dne 25.5. 2006 sprejel odlok o ustanovitvi Zavoda za šport Ptuj. Tako zavod za Šport Ptuj od 1. 1. 2007 posluje pod novim imenom Javni zavod Zavod za šport Ptuj.
Temeljno poslanstvo Zavoda za šport Ptuj je uresničevanje nalog lokalnega in regionalnega pomena na področju šolskega športa zlasti na področjih športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa, športa invalidov, na področju strokovnih in razvojnih nalog ter vzdrževanja in upravljanja s športnimi objekti.
Na področju športne vzgoje otrok, mladine in študentov zavod skrbi, v sodelovanju z ustreznimi institucijami, za vsebinsko, kadrovsko in materialno izboljšanje interesne športne vzgoje. Zavod zagotavlja tehnične pogoje za spremljanje delovanja programov lokalnih športnih šol. Poleg tega sodeluje pri organizaciji strokovnih usposabljanj in spopolnjevanj trenerjev. Z različnimi propagandnimi akcijami in animacijskimi programi zavod poskuša povečati motivacijo otrok in mladine za aktivno ukvarjanje s športom.
Poleg tega se zavod vključuje v športne programe za preventivo sociopatoloških pojavov, ki jih izvajajo zato pristojne institucije.
Na področju športne rekreacije je temeljna naloga zavoda oblikovanje sistema informiranja in promocije športne rekreacije. Zavod spremlja oz. vrednoti delovanje različnih ponudnikov športno rekreativnih programov ter njihove produkte. S pristojnimi institucijami zavod sodeluje pri razvoju preventivnih in športnih programov za krepitev zdravja. Na področju vrhunskega športa zavod nudi strokovno pomoč za izboljšanje upravljanja, organizacije in vodenja športnih organizacij. Posebno pozornost zavod posveča hitrejšemu uveljavljanju statusnih pravic športnikov na področju zdravstvenega varstva, opredeljenega v zakonu o športu.
Na področju strokovnih in razvojnih nalog v športu je temeljna naloga zavoda vodenje informatike v športu. Zavod ob tem spremlja stanje na področju strokovnih kadrov ter skrbi za sofinanciranje sistema izobraževanja, usposabljanja in spopolnjevanja strokovnih kadrov. Zavod si s pristojnimi institucijami prizadeva za hitrejše uveljavljanje stroke. Skrbi za sistematično ocenjevanje izvajanja in uspešnosti lokalnega programa športa. Poleg tega pripravlja predloge za izboljšanje metodologije za izbiranje projektov in izvajalcev letnih programov športa ter sodeluje pri oblikovanju rešitev, ki bodo spodbujale vlaganje v šport.
Na področju športnih objektov in opreme zavod namenja posebno pozornost podpori učinkovitega upravljanja in vzdrževanja ter gradnji športnih objektov in površin. Zavod pripravlja osnove za javni razpis za vrednotenje programov športa v Mestni občini Ptuj. Ob tem nudi strokovno pomoč klubom in društvom pri prijavah na javne razpise.
Zavod se prijavlja na aktualne javne razpise na področju športa, športa za vse, informatizacije in razpise na področju vlaganja v športno infrastrukturo. Osnovne vrednote zavoda so timsko delo zaposlenih, pripadnost poslanstvu, ki ga zavod izvršuje, s ciljem izvajati kakovostne produkte. Ključ do uspeha so zadovoljni delavci zavoda.
Zavod z vsemi športnimi subjekti poskuša vzpostaviti medsebojno partnerstvo in s tem posledično zadovoljstvo uporabnikov storitev, ki jih zavod izvaja.
Zavod že danes opravlja pomembne naloge regionalnega značaja na področju športa, še posebej športa na temeljni ravni športa otrok in mladine. Zavod deluje, sodeluje in povezuje številne partnerje iz najrazličnejših področij družbenega življenja v našem mestu v mnogih programskih in projektnih aktivnostih. Multilateralno sodelovanje pa daje pomemben okvir graditve odnosov na našem področju v smeri uravnoteženega razvoja časa in prostora ter dviga kvalitete življenja v našem mestu. Pomembno pa je dejstvo, da se s področjem dela vidi domala v vseh treh razvojnih stebrih integralnega razvojnega programa Mestne občine Ptuj.
Trendi sodobnega časa narekujejo in zahtevajo nenehne spremembe in posledično prilagajanja, inovacije, učenje in dokazovanje. Neprestano iskanje odgovorov na zahtevna vprašanja je proces, ki ga v našem zavodu, vztrajno in dosledno gradimo.
Poslovanje Zavoda za šport Ptuj je bilo v minulem letu podvrženo številnim pravno finančnim spremembam, ki so jih je narekovala sprememba zakonodaje ob priključitvi Slovenije v Evropsko unijo. Številne spremembe smo uspeli uspešno implementirati v delovne in poslovne procese.
Vir: http://sport-ptuj.si/index.php/zavodzasportptuj/dejavnost (posneto dne 12. 1. 2016)
Historiat PE:Zavod za šport je predal gradivo svojih predhodnikov decembra 2015 (19 AŠ).

Področje vsebine in ureditve

Vsebina PE:Zveza telesno kulturnih organizacij občine Ptuj / Športna zveza občine Ptuj : zapisniki 1975–1994, pravilniki in statuti 1982–1992, dopisi 1978–1993, registracije športnih društev in njihova pravila 1978–1992, poročila in plani klubov in društev 1983–1993 (nepopolno), gradbena dokumentacija 1987–1992, prireditev Športnik leta 1972–1993, 1998, športna tekmovanja (razpisi, rezultati) 1978–1994.
Športni zavod Ptuj: zapisniki 1994–1998, zaključni računi 1994–1996, prijave na javne razpise za finančna sredstva s prilogami o delu društev 1994–1998, tekmovanja 1995–2001, dopisi 1995–1999, prireditve klubov 1998–2000, bilteni šolskih tekmovanj 1995–2000, fotografije športnih tekmovanj cca. 2000, razne brošure o športnih društvih / klubih 1987, 1994.
Sistem ureditve PE:tematski, kronološki

Področje dostopnosti in uporabe

Jezik:slovenski
Pisava:latinica (rokopis) latinica (tipkopis ali tisk)
Pripomočki za uporabo:arhivski popis (N. Majerič Kekec, januar 2015), Excel in Scope

Področje normativne kontrole

Tezaver SIRA.net:  A.481 Zavodi za šport (Vsebinski tezaver\A.000 ARHIVSKI FONDI\A.400 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE, KULTURA, ZNANOST\A.480 Šport in rekreacija)
Zemljepisna imena:  Ptuj [Ptuj] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)

Področje kontrole zapisa

Jezik zapisa:slovenski
Pisava zapisa:tipkopis (UNICODE)
Pravila in dogovori:ISAD(g)2 Splošni mednarodni standard za popisovanje arhivskega gradiva (2000)
 

Deskriptorji

Vnosi:  Zavod za šport Ptuj (korporativno telo\)
  Zveza telesnokulturnih organizacij občine Ptuj (korporativno telo\)
 

Tehnične enote

Število:18
 

Datoteke

Datoteke:noben
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.2001
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL: http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=1552652
 

Social Media

Share:
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Online poizvedbe po podatkih v arhivskem gradivu