SI_ZAP/0566 Zavod dr. Marijana Borštnarja Dornava, 1950-2003 (Fond/[zbirka])

Tektonika arhiva-Kontekst


Področje identifikacije

Nivo popisa:Fond/[zbirka]
Signatura:SI_ZAP/0566
Naslov:Zavod dr. Marijana Borštnarja Dornava
Čas nastanka PE:1950 - 2003
Zvrst arhivskega gradiva:spisovno gradivo
Obseg (tekoči metri):3,20
Količina PE:32 škatel

Področje izvora

Ime ustvarjalca AG:Dom za duševno defektno mladino v Dornavi pri Ptuju , Zavod za usposabljanje delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava
Obdobje obstoja:od 1953
Historiat:HISTORIAT USTVARJALCA
Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava – skrajšano ime ZUDV DORNAVA je socialnovarstveni zavod za usposabljanje. Ustanovljen je bil 1.10.1953 z odločbo takratne Vlade Republike Slovenije. Poimenovali so ga »Dom za duševno defektno mladino v Dornavi pri Ptuju«.
Petnajst dni po ustanovitvi, so se odprla velika in težka vrata starega dvorca v Dornavi. Skozi njih je v grajsko notranjost stopilo 67 »drugačnih graščakov«. Prišli so iz zavoda v Hrastovcu. Bili so iz različnih krajev Slovenije. Napotili so jih v dom v Dornavo z namenom, da bi v njem živeli in se usposabljali.
Tako se je začelo življenje in delo v zavodu. Zaposleni še niso poznali otrok, rekli so jim, da so »duševno defektni«, vendar so vedeli, da potrebujejo ljubezen in več pomoči kot drugi. Pozitivna naravnanost vodstva zavoda do pomoči potrebnih otrok in čuječnost delavcev, ki je bila prežeta s takratno idejno usmeritvijo, da je družba dolžna pomagati in skrbeti za tiste, ki sami zase ne morejo, je zadoščalo, da se začne humano poslanstvo.
Prostorski pogoji v baročni graščini dvorca Dornava niso bili primerni za razvoj dejavnosti celovite skrbi za potrebe oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Ti so slabo zagotavljali le osnovne higienske pogoje.
Delavci v zavodu so se takrat tega zavedali in so načrtovali gradnjo novih prostorov zavoda. Vendar gospodarska reforma v takratni Jugoslaviji, v prvi polovici šestdesetih let je ta načrt preprečila. V tem obdobju je tragično končal življenje prof. dr. Marijan Borštnar prvi ravnatelj zavoda. Leta 1967 je zavod dobil po njem ime. Število uporabnikov v zavodu je stalno naraščalo. Povečevalo se je tudi število delavcev, vendar nesorazmerno glede na povečanje števila uporabnikov. Koncem osemdesetih let je v zavodu bilo 320 uporabnikov; vsi so bili v institucionalnem varstvu, ki so živeli na 2200 m2 bivanjske površine.
Prostorska stiska v zavodu, je bila glavni ovirajoči dejavnik za razvoj potrebnih programov glede na potrebe uporabnikov. Takratna država, na izteku, je zmogla še toliko moči, da je zgradila v Dornavi nove prostore za 180 otrok in mladostnikov, ki so se izselili iz graščine v jeseni leta 1990. To je omogočilo za otroke in mladostnike nove razvojne možnosti in boljše pogoje dela za delavce. V dornavskem dvorcu je ostalo 140 odraslih uporabnikov, starejših od 18 let. Njihova vrnitev v domači kraj ni bila možna. Približno ena tretjina je bila vključena v VDC, ki je že deloval v zavodu, ostali pa so bili v t.i. institucionalni obravnavi odraslih – vsi še vedno v slabih prostorskih in programskih pogojih. Koncem devetdesetih let prejšnjega stoletja so se začele priprave tudi za izselitev odraslih uporabnikov iz dornavske graščine. Izselitev se je zgodila leta 2002; 110 uporabnikov se je preselilo v, za njih zgrajene nove prostore v Dornavi; 30 pa se je vselilo v stanovanja na Ptuju in Dornavi. Tako se je končala leto dni manj kot, polstoletna zgodovina zavoda, ki je bila najbolj označena z azilskim življenjem in stalnim hrepenenjem po izselitvi iz teh pogojev.
Vir: http://www.zavod-dornava.si/index.php/zgodovina-zavoda.html (sneto 17.12. 2015)
Historiat PE:gradivo je predal ustvarjalec 17. 12. 2015.

Področje vsebine in ureditve

Vsebina PE:Zapisniki (Sveta zavoda 1962–2003, upravnega odbora 1954–1970, izvršnega odbora 1971–1973, zbora delovne skupnosti 1964–2003, strokovnega kolegija 1954–1973, komisije za delovna razmerja 1972–1985, inšpekcijskih nadzorov 1955–2003, disciplinskih postopkov 1954–1992), pravilniki 1962–2000, statuti 1967–2003, dokumentacija o graščini 1974–2003, registracija zavoda 1954–1968, statistika 1954–2003, volitve 1973–2003, obletnice zavoda 1973–2003, imenovanja ravnateljev 1965–2003, finančna poročila 1954–2003, poročila o delu 1953–2003, finančni načrti 1954–2003, plani 1954–2003, razne pogodbe 1954–2003, delovodniki z indeksi 1953–2003
Sistem ureditve PE:tematski, kronološki

Področje dostopnosti in uporabe

Jezik:slovenski
Pisava:latinica (tipkopis ali tisk)
Pripomočki za uporabo:arhivski popis (N. Majerič Kekec, 2015, Excel in Scope)

Področje normativne kontrole

Osebna imena:  Zavod za usposabljanje delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava (korporativno telo\)
Zemljepisna imena:  Dornava [Dornava] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)

Področje kontrole zapisa

Jezik zapisa:slovenski
Pisava zapisa:tipkopis (UNICODE)
Pravila in dogovori:ISAD(g)2 Splošni mednarodni standard za popisovanje arhivskega gradiva (2000)
 

Deskriptorji

Vnosi:  Zavod za usposabljanje delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava (korporativno telo\)
  Dornava [Dornava] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)
 

Tehnične enote

Število:32
 

Datoteke

Datoteke:noben
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.2003
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL: http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=1541273
 

Social Media

Share:
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Online poizvedbe po podatkih v arhivskem gradivu