SI_ZAP/0565 Zveza rezervnih vojaških starešin, Občinska konferenca Ptuj, 1987-1991 (Fond/[zbirka])

Tektonika arhiva-Kontekst


Področje identifikacije

Nivo popisa:Fond/[zbirka]
Signatura:SI_ZAP/0565
Naslov:Zveza rezervnih vojaških starešin, Občinska konferenca Ptuj
Čas nastanka PE:1987 - 1991
Zvrst arhivskega gradiva:spisovno gradivo
Obseg (tekoči metri):0,10
Količina PE:1 škatla

Področje izvora

Ustvarjalec (povezava):  Zveza rezervnih vojaških starešin, Občinska konferenca Ptuj (korporativno telo\)
Ime ustvarjalca AG:Zveza rezervnih vojaških starešin, Občinska konferenca Ptuj
Obdobje obstoja:s. d. (brez datuma)
Historiat:Zveza je bila družbena organizacija rezervni vojaških starešin ter delovnih ljudi in občanov. Opravljala je določene vodilne dolžnosti splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite na območju občine Ptuj. Sedež je imela na Trgu mladinskih brigad 4 (od leta 1989 št. 1).
Delovala je kot sestavni del enotne fronte organiziranih socialističnih sil, združenih v socialistični zvezi delovnega ljudstva in je imela posebni pomen za razvoj in krepitev sistema splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite.
ZRVS občine Ptuj so sestavljale krajevne organizacije ter osnovna organizacija ZRSV ustanovljena v skladu s statutom. Občinska organizacija ZRVS je samostojno in v okviru SZDL uresničevala temeljne cilje ZRVS Slovenije ter ZRVS Jugoslavije.
Zveza se je vključevala v prizadevanja za krepitev ter podružbljanje splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite v vseh okoljih;
Skrbela je za idejnopolitično, obrambno in samozaščitno ter vojaško strokovno usposabljanje svojih članov ter se je vključevala v druge oblike obrambnega in samozaščitnega usposabljanja na območju občine;
Zveza je razvijala in krepila vrednote socialistične samoupravne družbe in revolucije ter sodelovala pri reševanju aktualnih vprašanj družbenega razvoja v vseh sredinah predvsem z vidika boljše obrambe in samozaščitne pripravljenosti.
Zveza je organizirala in izvajala idejnopolitično, obrambno in samozaščitno ter vojaško strokovno usposabljanje svojih članov, sodelovala je pri usmerjanju mladih v vojaške in obrambne poklice ter pri kadrovanju za šolo rezervnih oficirjev, …
Zveza se je financirala iz sklada za financiranje obrambnih potreb, vendar se je dotok denarja v letu 1991 iz tega naslova občutno zmanjšal. Drugi finančni vir je predstavljal občinski proračun od katerega Zveza tudi ni dobila potrebnega denarja za delovanje.
Vir: statu Zveze rezervnih vojaških starešin občine Ptuj, br. datuma.
Historiat PE:Gradivo je domnevno prinesel v arhiv član zveze g. Milan Masten. Predani samo fragmenti celotnega gradiva.

Področje vsebine in ureditve

Vsebina PE:razno spisovno gradivo, vabila in zapisniki sej s prilogami, poročila o delu, programi usposabljanj, seznami napredovanj, članov, rekrutov, bilteni, statut.
Sistem ureditve PE:tematski, kronološki

Področje dostopnosti in uporabe

Jezik:slovenski
Pisava:latinica (tipkopis ali tisk)
Pripomočki za uporabo:Arhivski popis (N. Majerič Kekec, 2015)

Področje normativne kontrole

Tezaver SIRA.net:  A.724 Družbeno politične organizacije vojnih veteranov (Vsebinski tezaver\A.000 ARHIVSKI FONDI\A.700 DRUŽBENE IN MEDNARODNE ORGANIZACIJE\A.720 Družbenopolitične organizacije)
Zemljepisna imena:  Ptuj [Ptuj] (zemljepisno ime\domicilonim\naselje)

Področje kontrole zapisa

Jezik zapisa:slovenski
Pisava zapisa:tipkopis (UNICODE)
Pravila in dogovori:ISAD(g)2 Splošni mednarodni standard za popisovanje arhivskega gradiva (2000)
 

Deskriptorji

Vnosi:  Zveza rezervnih vojaških starešin, Občinska konferenca Ptuj (korporativno telo\)
 

Tehnične enote

Število:1
 

Datoteke

Datoteke:noben
 

Uporaba

Konec nedostopnosti:31.12.1991
Potrebno dovoljenje:ni omejitve
Možnost uporabe:na razpolago
Dostopnost:javno dostopno
 

URL za določeno popisno enoto

URL: http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=1538257
 

Social Media

Share:
 
Začetna stran|Košaricanobenega vnosa|Prijava|de en fr it nl sl ar hu ro
Online poizvedbe po podatkih v arhivskem gradivu